GS. Arber và đồng sự đến thăm, làm việc với VGCT và các đối tác tại Việt Nam