Các thành phần tự nhiên được phát triển tổng hợp trong phòng thí nghiệm có thể là tương lai của chăm sóc da bền vững không?