COMPANY SOCIAL RESPONSIBILITY

Đang cập nhật

SUPPORT TO PATIENT ORGANIZATIONS

Đang cập nhật

PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG

Là một thành viên của tập đoàn CT GROUP, VGCT cũng kế thừa sứ mệnh “Phát triển vì cộng đồng”. Chúng tôi hiểu rằng “kinh doanh và phát triển bền vững phải gắn liền với trách nhiệm xã hội”.

MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

Đang cập nhật